RNU项策顾问上海公司

         地址:上海市浦东大道2000号阳光世界大厦23楼F座
         总机:(8621) 51379963
         传真:(8621) 61268027
         邮箱:Kf#rnu.com.cn


         23 Floor F Tower Sun World Mansion,2000Pudong Avenue,Shanghai P.R.C
         Tel:(8621) 51379963
         Fax:(8621) 61268027
         E-mail:Kf#rnu.com.cn  


         .企业内训事业
         Tel:021-51379963-806
         E-mail:training#rnu.com.cn
 


         .公开课程事业部
         Tel:021-51379963-809
         E-mail:open#rnu.com.cn  
 


        . 顾问咨询事业部 
         Tel:021-51379963-836
         E-mail:zx#rnu.com.cn  
 


        . RNU项策学友会
         Tel:021-51379963-811
         E-mail:xueyou#rnu.com.cn
 

 

         . 其他合作         
         讲师合作:js#rnu.com.cn 

         渠道合作:hz#rnu.com.cn
         招聘投递:hr#rnu.com.cn 
         媒体公关:Lena#rnu.com.cn  
         TencentQQ:3493361924
 


RNU项策顾问北京公司

           地址:北京市海淀区知春路108号豪景大厦608室
         总机:(8610) 59163371
         传真:(8610) 52102916

         邮箱:bj#rnu.com.cn


         Suite 408,Hao Jing Tower,108th Zhichun Road,BeiJing.
         Tel:(8610) 59163371
         Fax:(8610)52102916
         E-mail:bj#rnu.com.cn

留言免费获取定制培训方案

给我们留言